Key Points
 • Meithrin perthnasoedd iachus a gwella iechyd meddwl a llesiant plant a phobl ifanc yn eich ysgol
 • Gwella iechyd meddwl yn eich ysgol trwy fagu cysylltiad, pwrpas a chadarnhad
 • Dysgu'r prif egwyddorion i helpu gwella prosesau a chanlyniadau o fewn yr ysgol
 • Mabwysiadu ymagwedd ysgol gyfan at ddysgu, arweinyddiaeth, dyluniad cwricwlwm a rheolaeth ymddygiadol sydd yn ymochri gyda'r sustem addysg i gynhalu profiadau dysgu safon uchel i bawb


Overview

Siaradwyr::

 • Lynne Neagle AC, Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • Dr Dave Williams, Ymgynghorydd Proffesiynol, Iechyd Meddwl Plant, Llywodraeth Cymru, Cadeirydd, Plant Yng Nghymru a Chyfarwyddwr Rhanbarthol, Gwasanaethau Teulu a Therapi, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
 • Cressy Morgan, Arweinydd Iechyd a Llesiant, ERW
 • Caroline Newman, Prifathrawes, Ysgol Gynradd Gladstone a Llysgennad ACE i’r Clwstwr ysgolion y Bari
 • Marc Batten, Prifathro Cynorthwyol, Llesiant, Ymgysylltiad a Chynhwysiad, Ysgol Bassaleg, Casnewydd
 • Ben Lane, Cydlynydd Llesiant, Ysgol Bassaleg, Casnewydd
 • Elizabeth Williams, Cyd-Arweinydd Addysg, Datblygu Strategaeth Ymwybyddiaeth Ofalgar i Gymru
 • Joan Roberts, Rheolwraig y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion, DECIPHer, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd
 • Dr Sue Roffey, Cyfarwyddwr, Growing Great Schools Worldwide
 • Dr Robert Brooks, Seicolegydd Addysg, Cyngor Sir Swydd Gaerloyw


  Mae’r galw i adnabod a helpu plant a phobl ifanc gyda’i iechyd meddwl a llesiant yn uwch nag erioed.

  Ar draws y DU, mae un o bedwar plentyn yn dangos rhyw dystiolaeth o salwch iechyd meddwl. Yn ol Amser I Newid Cymru – cynghrair o elusennau arweiniol iechyd meddwl yng Nghymru – mae un o bob deg person ifanc am ddioddef o broblem iechyd meddwl – mae hynny’n dri disgybl mewn dosbarth nodweddiadol.

  Ond, fel dywed yn Adroddiad Mind Over Matter gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, "Building a resilient, emotionally and mentally healthy population of children and young people has to be a stated national priority. But words alone will not do – they need to be underpinned by the planning, resource and commitment required to deliver real change."
  Mae’r Cwricwlwm newydd i Gymru yn cynnwys Iechyd a Llesiant fel un o’r chwe Maes Dysgu a Phrofiad (AoLE), ac mae datblygiad a fframwaith y cwricwlwm Iechyd a Llesiant angen cael ei adlewyrchu yn ethos, awyrgylch, gwasanaethau cefnogaeth a pholisiau ysgolion. Bydd mabwysiadu ymagwedd ‘ysgol gyfan’ yn sicrhau fod iechyd meddwl a llesiant yn ganolog i sut mae ysgolion yn gweithio, a bydda’n effeithio pob agwedd o fywyd mewn ysgol.

  Fel rhan o ymagwedd amlasiantaethol, mae ysgolion gyda rol bwysig i chwarae yn hyn, ond mae cydweithrediad traws-sector, traws-proffesiynol yn allweddol.

  Mae Cynhadledd Iechyd Meddwl a Llesiant Senedd Insight yn targedu dod a pob un o’r gwasanaethau allweddol yma at ei gilydd i drafod sut mae ysgolion, y GIG, y sector gwirfoddol ac awdurdodau lleol yn gallu mabwysiadu ymagwedd sustem-gyfan, ysgol-gyfan i iechyd meddwl a llesiant plant a phobl ifanc.

  Mae’r gynhadledd wedi ei drefnu ar Ddydd Llun y 27ain o Ionawr 2020 yng Nghaerdydd, gyda diwrnod yn cynnwys y siaradwr Lynne Neagle AC, Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac amryw o siaradwyr cydnabyddus eraill ar sut i fabwysiadu ymagwedd ysgol-gyfan a chydweithredol i iechyd meddwl a llesiant disgyblion ysgol, yn cynnwys:

  Yn bennaf, mae’r digwyddiad yma yn arddangos astudiaethau achos o ymagweddau ysgol-gyfan, gan lysgennad a phrifathrawes yn Ysgol Gynradd Gladstone yn Y Bari – yr ysgol gyntaf yng Nghymru i dderbyn statws achrededig fel ysgol sy’n cydnabod trawma ac iechyd meddwl. Hefyd, bydd prifathro cynorthwyol a chyfarwyddwr dros safon llesiant Ysgol Bassaleg yng Nghasnewydd yn siarad, gan ganolbwyntio ar ffocws yr ysgol ar iechyd meddwl a llesiant plant, yn enwedig yn eu hadroddiad positif yn Estyn mis Mai 2019.

  Ymunwch a ni yn ein Cynhadledd Iechyd Meddwl a Llesiant o fewn Ysgolion i ddysgu sut i fabwysiadu ymagweddau ysgol-gyfan a sustem-gyfan, i wella iechyd meddwl a llesiant emosiynol plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Agenda
Start

08:45 - 09:15
Cofrestru

 

09:15 - 09:20
Sylwadau Agoriadol y Cadeirydd

 

Speakers

Dr Graham Moore Deputy Director, DECIPHer and Reader in Social Sciences and Health, School of Social Sciences, Cardiff University

Read profile


09:20 - 09:50
Ymagwedd Ysgol-Gyfan a Sustem-Gyfan i Wella Iechyd Meddwl a Llesiant Emosiynol Plant a Phobl Ifanc yng Nghymru

 
 • ‘Mind over Matter’ – Adroddiad ar y camau newidiol sydd angen i wella cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant emosiynol i blant a phobl ifanc yng Nghymru 
 • Y datblygiadau ar hyn o bryd, a sut i fwrw ymlaen yn y dyfodol 
 • Golygiad y Pwyllgor ar yr adnoddau sydd ar gael
 • Rl y Pwyllgor fel y Gr?p Cyfeirio Rhanddeiliaid i ddarparu dull ysgol-gyfan o ymdrin ag iechyd meddwl a llesiant

Speakers

Lynne Neagle AC Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Read profile


09:50 - 10:20
Iechyd Meddwl a Llesiant a’r Cwricwlwm Newydd i Gymru 2022

 
 • Trosolwg o’r Cwricwlwm newydd i Gymru
 • Iechyd a llesiant y Meysydd Dysgu a Phrofiad (AoLE)
 • Datblygu cwricwlwm eang a chytbwys sy’n ymwneud iechyd meddwl a llesiant
 • Ymagwedd ysgol-gyfan i lesiant
 • Llinell amser a dyddiadau allweddol

Speakers

Cressy Morgan Lead for Health and Wellbeing, ERW

Read profile


10:20 - 10:50
Datblygu Ymwybyddiaeth Ofalgar fel rhan o’r Ymagwedd Ysgol-Gyfan

 
 • Y manteision o ddefnyddio ymwybyddiaeth ofalgar i iechyd meddwl a llesiant emosiynol o fewn ysgolion
 • Sut gellir ymwybyddiaeth ofalgar gefnogi’r Cwricwlwm yng Nghymru
 • Cynnal safon uchel o’r profiad ymwybyddiaeth ofalgar

Speakers

Elizabeth Williams Co-Lead for Education, Developing a Cross Sector Mindfulness Strategy for Wales

Read profile


10:50 - 11:10
Coffi

 

11:10 - 11:40
Y Cynhwysion Allweddol i Greu Ysgolion ac Ardaloedd Iachus: Persbectif o Ganada

 
Bu Dr Robert Brooks yn gwario mis yng Nghanada yn ymchwilio hybu iechyd meddwl a llesiant o fewn ysgolion, trwy Gymrodoriaeth Trafeilio wedi ei ariannu gan y Winston Churchill Memorial Trust. Yno, bu gyfarfod nifer fawr o arweinwyr rhanbarthol ac ymarferwyr oedd yn falch o ddangos eu harferion gorau mewn ateb i’r cwestiwn, “Beth yw’r cynhwysion allweddol i lwyddo hybu MHWB mewn ysgolion?” Bu Dr Brooks yn rhannu ei gasgliadau ar: yr ymrywiad sydd angen i fod yn ysgol iechyd meddwl iach, gan gynnwys angerdd, gweledigaeth ac arweinyddiaeth; data safon uchel; ffocws ar amgylchfyd ysgol; cwricwlwm sy’n canolbwyntio ar ddysgu cymdeithasol ac emosiynol; gwasanaethau cefnogol systematig, a phartneriaethau cymunedol.

Speakers

Dr Robert Brooks Educational Psychologist, Gloucestershire County Council

Read profile


11:40 - 12:15
Cyfeirio at y Sialensiau mae Ysgolion yn Gwynebu gyda Chefnogi Iechyd Meddwl a Llesiant Plant a Phobl Ifanc, a Mabwysiadu Ymagwedd Ysgol-Gyfan

 
 • Gwneud newid trawsnewidiol tra mae ysgolion dal yn ‘fusnes fel arfer’ gyda’r cyfyngiadau cyllideb sy’n cynyddu
 • Beth rydym yn feddwl gyda’r term “llesiant”
 • Pam fod llesiant yn bwysig
 • Sut i ddatblygu gweledigaeth
 • Arwain llesiant yr ysgol a’i ddisgyblion
 • Cynnal cyfranogiad hyd ledled yr ysgol, gan gynnwys eich staff
 • Cryfhau perthnasoedd rhwng staff, y plant a’u rhieni 
 • Iechyd meddwl a llesiant staff

Speakers

Dr Sue Roffey Director, Growing Great Schools Worldwide

Read profile


12:15 - 12:45
Y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Mewn Ysgolion: Cefnogi Iechyd a Llesiant Pobl Ifanc yng Nghymru

 
 • Trosolwg o’r Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Mewn Ysgolion
 • Data cenedlaethol am iechyd meddwl a llesiant emosiynol mewn ysgolion Cymraeg
 • Tystiolaeth newydd ar y ffordd orau i wella iechyd meddwl a llesiant emosiynol pobl ifanc yn amgylchfyd yr ysgol

Speakers

Joan Roberts School Health Research Network Manager, DECIPHer, School of Social Sciences, Cardiff University

Read profile


12:45 - 13:45
Cinio

 

13:45 - 14:20
Datblygu Ymagwedd Ysgol-Gyfan Cydlynol sydd yn Cefnogi Iechyd a Llesiant Pob Disgybl

 
 • Sut y gellir Cymru lwyddo gydag ymagwedd ysgol-gyfan traws-sector?
 • Y Grwp Cyfeirio Rhanddeiliaid Gorchwyl a Gorffen ar ymagwedd ysgol-gyfan i iechyd meddwl a llesiant
 • Sut y gellir ysgolion weithio gyda’i gilydd gydag amryw o weithwyr proffesiynol o gyrff statudol a trydydd sector, o fewn y byd iechyd yn benodol, ond hefyd yn cynnwys awdurdodau lleol, gwasanaethau cymdeithasol a’r sector gwirfoddol i wella darpariaeth a throsglwyddiad o wasanaethau
 • Adeiladu a chryfhau perthnasoedd traws-sector a traws-proffesiynol i gydweithio yn well
 • Modelu ffyrdd newydd o weithio i helpu gyda hyn
 • Datblygu ymagwedd ysgol-gyfan deallus sydd yn cefnogi iechyd a llesiant disgyblion oll
 • Cyngor am gyflwyno ymagweddau ysgol-gyfan, sut i fynd amdani, a beth yw’r costau

Speakers

Lynne Neagle AC Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Read profile

Dr Julie Bishop Cyfarwyddwr Gwella Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Read profile

Dr Ian Smillie Senior Educational Psychologist, and Therapies Service, Aneurin Bevan University Health Board

Read profile

Dr Dave Willams Professional Adviser, Children's Mental Health, Welsh Government, Chair, Children in Wales

Read profile


14:20 - 14:55
Ymagweddau Cydweithiol i Iechyd Meddwl a Llesiant Plant o fewn Ysgolion

 
 • Ydi’r model traddodiadol o CAMHS dal yn addas i ddelio gyda phroblemau iechyd meddwl a phlant?
 • Trafod pam mae plant yn cael problemau iechyd meddwl yn y lle cyntaf
 • Mae ffocws cryf nawr ar waith amlasiantaethol i iechyd meddwl a llesiant plant
 • Cysylltu arbenigedd gyda phobl sydd pherthnasoedd gyda phlant – sut gellir hyn ei weithredu ar lefel ysgol-gyfan, a sut gefnogaeth sydd angen i roi hyn yn ei le?
 • Cydweithio gydag arweinwyr ysgolion i ddeall beth rydym yn feddwl gyda’r term ‘ymagwedd ysgol-gyfan’ 
 • Ail-adeiladu amgylchfyd ysgolion, y cwricwlwm, a beth sydd yn digwydd o fewn ysgolion ar y cyfan, fel bod iechyd emosiynol a llesiant, ynghyd iechyd a llesiant corfforol yn plethu mewn i fywyd yn yr ysgol
 • Addasu hyfforddiant sydd ar gael i athrawon, fel eu bod gyda gwell syniad o sut i ddeall anghenion plant
 • Peilot ymagwedd ysgol gyfan – beth yw’r bwriad, a beth rydym ni wedi dysgu hyd yn hyn?

Speakers

Dr Dave Willams Professional Adviser, Children's Mental Health, Welsh Government, Chair, Children in Wales

Read profile


14:55 - 15:30
Astudiaeth Achos Cynradd o Ddefnyddio Ymagwedd ‘Ysgol-Gyfan’: Ysgol Gynradd Gladstone, Y Bari

 
 • Yr ysgol gyntaf yng Nghymru i dderbyn statws cydnabyddus fel ysgol sy’n wybodus o drawma ac iechyd meddwl
 • Bod iechyd meddwl a llesiant blant, rhieni a staff yn flaenoriaeth
 • Siwrne Gladstone ar ennill cefnogaeth pob aelod o staff
 • Sut effaith mae’r ymagwedd wedi cael/pa wir wahaniaeth mae’r sustem newydd wedi neud?
 • Agenda Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) a’i ymwybyddiaeth

Speakers

Caroline Newman Headteacher, Gladstone Primary School and ACE ambassador for the Barry Schools cluster

Read profile


15:30 - 16:05
Astudiaeth Achos Eilradd: Ysgol Bassaleg, Casnewydd – llesiant meddyliol ac emosiynol i bawb

 
Mae Ysgol Bassaleg yn gweithio’n galed ar ddatblygu strategaethau i gefnogi’r gymuned ysgolion fel bod oll rhanddeiliaid yn wybodus i reoli, asesu a gwella iechyd meddwl eu hunain. Fel ysgol fawr gyda nes at 1,800 o ddisgyblion a 156 aelod o staff, maent yn ofalgar am yr angen i gefnogi a hysbysu’r rhanddeiliaid i gyd. Bu’r astudiaeth achos yma yn dangos sut, fel ysgol, maent yn cydweithio gyda’r gymuned i gefnogi ei anghenion, a’r holl fentrau maent wedi rhoi yn eu lle i reoli a gwella llesiant. Mae’r Arolygiad Estyn Mai 2019 wedi nodi fod yr ardal yma yn yr ysgol yn ‘ardderchog’

 Bu’r cyflwyniad yma’n cynnwys:
 • Sut maent yn rhannu’r weledigaeth gyda phobl ifanc, rhieni a staff 
 • Eu rhan yn: Yr ‘Arrow Project’, Y ‘Guide Project’,  Mind Casnewydd ‘Yr Ymagwedd Ysgol-Gyfan’, gwasanaethau seicoleg gymunedol Gwent, llysgenhadon llesiant a’r cyngor iechyd meddwl i bobl ifanc – i gyd wedi ei ddylunio i weithio gyda chefnogi ymagwedd ysgol-gyfan a chydweithio gyda blynyddoedd ysgol benodol
 • Mentrau i gefnogi grwpiau bregus – LHDT+, gofalwyr ifanc, plant sy’n derbyn gofal ayyb.
 • Strategaethau i sicrhau fod llais y dysgwr yn annog newid a bod eu barn yn cael ei glywed
 • Sut mae’r AoLE Llesiant yn helpu hybu llesiant, a sut mae hyn yn cael ei blannu a’i ddefnyddio tu fewn a thu allan y cwricwlwm

Speakers

Marc Batten Assistant Headteacher, Wellbeing, Engagement and Inclusion, Bassaleg School, Newport

Read profile

Ben Lane Director of Standards, Bassaleg School, Newport

Read profile


16:05 - 16:10
Sylwadau Cloi’r Cadeirydd

 

Speakers

Dr Graham Moore Deputy Director, DECIPHer and Reader in Social Sciences and Health, School of Social Sciences, Cardiff University

Read profile


16:10 - 16:10
Cloi

 

End

Speakers

Judith Smith Director of Policy, Nuffield Trust

Read profile

Marc Batten Assistant Headteacher, Wellbeing, Engagement and Inclusion, Bassaleg School, Newport

Read profile

Dr Julie Bishop Cyfarwyddwr Gwella Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Read profile

Dr Robert Brooks Educational Psychologist, Gloucestershire County Council

Read profile

Ben Lane Director of Standards, Bassaleg School, Newport

Read profile

Dr Graham Moore Deputy Director, DECIPHer and Reader in Social Sciences and Health, School of Social Sciences, Cardiff University

Read profile

Cressy Morgan Lead for Health and Wellbeing, ERW

Read profile

Lynne Neagle AC Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Read profile

Caroline Newman Headteacher, Gladstone Primary School and ACE ambassador for the Barry Schools cluster

Read profile

Joan Roberts School Health Research Network Manager, DECIPHer, School of Social Sciences, Cardiff University

Read profile

Dr Sue Roffey Director, Growing Great Schools Worldwide

Read profile

Dr Ian Smillie Senior Educational Psychologist, and Therapies Service, Aneurin Bevan University Health Board

Read profile

Dr Dave Willams Professional Adviser, Children's Mental Health, Welsh Government, Chair, Children in Wales

Read profile

Elizabeth Williams Co-Lead for Education, Developing a Cross Sector Mindfulness Strategy for Wales

Read profile


Venue details

Radisson Blu Hotel Cardiff Meridian Gate, Bute Terrace, Cardiff, Wales CF10 2FL

Venue website

Radisson Blu Hotel Cardiff

Speakers
X Close