Key Points
 • Meithrin perthnasoedd iachus a gwella iechyd meddwl a llesiant plant a phobl ifanc yn eich ysgol
 • Gwella iechyd meddwl yn eich ysgol trwy fagu cysylltiad, pwrpas a chadarnhad
 • Dysgu'r prif egwyddorion i helpu gwella prosesau a chanlyniadau o fewn yr ysgol
 • Mabwysiadu ymagwedd ysgol gyfan at ddysgu, arweinyddiaeth, dyluniad cwricwlwm a rheolaeth ymddygiadol sydd yn ymochri gyda'r sustem addysg i gynhalu profiadau dysgu safon uchel i bawb


Overview

Trosolwg:


Os rydym ni yn trysori iechyd a llesiant meddwl plant a phobl ifanc, mae’r broblem yn troi at sut i hybu a chynnal perthnasoedd safon uchel a chael sgyrsiau gwell am newidiadau.

Os y pwynt allweddol o newid ydi safon y perthnasoedd mewn bywyd, sut yr ydym ni’n sicrhau fod ein sustemau a’n fframwaith yn creu’r amgylchiadau cywir i berthnasoedd iachus flodeuo? Beth yw gallu’r ysgol i gynnal perthnasoedd iachus? Ydi staff a myfyrwyr yn gwybod sut i wrando a siarad gyda'i gilydd? Ydi gwerthoedd yr ysgol yn dod a phobl at ei gilydd, neu eu cadw ar wah‚n? Ydi arweinwyr yn yr ysgol yn creu’r amgylchiadau sydd yn hybu ymddiriedaeth a diogelwch, sydd yn hollol angenrheidiol i ein anghenion seicolegol?

Fydd y gweithdy yma yn trafod y cwestiynau uchod ynghyd a'r gwerth o wella iechyd meddwl a llesiant plant a phobl ifanc o fewn ysgolion trwy gysylltiadau cryf, teimlad o bwrpas, a chadarnhad.Arweinydd y Gweithdy:

Andy Williams, Ymgynghorydd Allannol a Cyn-Ddirprwy Prifathro, Ysgol Gyfun Trefynwy

Mae Andy Williams wedi gweithio fel athro am 28 mlynedd. Enillodd Gwobr Athro'r Flwyddyn yn 2000, a tan Gorffennaf 2018 roedd yn Ddirprwy Prifathro yn Ysgol Gyfun Trefynwy. Ers gadael y byd addysg, mae Andy wedi cydweithio a Prof. Steve Rollnick yn ymchwilio'r perthynas rhwng gwerthoedd, arweinyddiaeth, a newid diwylliant. Mae Andy wedi gweithio o fewn Awdurdodau Lleol, Gwasanaeth yr Heddlu, CAMHS a hyd yn oed tÓm pÍl-droed o'r Bencampwriaeth! Mae o yn angerddol am y pwysigrwydd o iechyd meddwl a llesiant mewn ysgolion a’r gweithle, a’i effaith ar berthnasoedd ac arweinyddiaeth.

Siaradwr Astudiaeth Achos:


Darryl Williams, Prifathro Cynorthwyol, Llesiant, Ysgol Gyfun Trefynwy

Mae Darryl Williams wedi gweithio fel athro addysg gorfforol am 23 mlynedd. Mae Darryl wedi gweithio yn y maes bugeiliol a llesol am fwyafrif y cyfnod yma. Mae’n angerddol am Ymchwil Gweithredol ac ymddygiad, meddylfryd a llesiant, a sut mae'r rhain yn dylanwadu a’n effeithio datblygiad cyfannol myfyrwyr a staff waeth beth a sector neu amser o newid addysg. Ers gweithio ochr yn ochr gyda Dr Belinda Hopkins mewn datblygu ymarfer perthynol yn Ysgol Gyfun Trefynwy, i wneud ac egwyddorion adferol sy’n dylanwadu ethos a newid diwylliant (gydag ymddygiad yn anhepgor i ddysgu llwyddiannus ac addysgeg), mae Darryl yn angerddol am ddatblygiadau pellach ym mhob agwedd o lesiant. Mae o yn cynrychioli ar y Panel Ymgynghorol i’r Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Mewn Ysgolion, ynghyd a chydweithio gydag addysg clwstwr, asiantaethau allanol a darparwyr gofal iechyd i bwysleisio y lle angenrheidiol o iechyd meddwl a llesiant o fewn sefydliadau addysgol, a'i effaith ar berthnasoedd, llesiant a steiliau arweinyddol.

Agenda
Start

08:30 - 09:00
Cofrestru

 

09:00 - 10:40
Egwyddorion a Chysylltiad

 
 • Croeso
 • Egwyddorion wedi ei chysylltu ag Addysg, Arweinyddiaeth, Cwricwlwm a Newid Ymddygiad
 • Cadarnhau Cysylltiad
 • Adborth

10:40 - 11:00
Coffi

 

11:00 - 12:30
Teimladau, Anghenion, Cadarnhad a Sgyrsiau

 
 • Syfliad Paradeim
 • Teimladau, Anghenion, Cadarnhad a Sgyrsiau
 • Astudiaeth Achos (Ysgol Gyfun Trefynwy)
 • Adborth

12:30 - 13:00
Casgliadau

 
 • Sylwadau
 • Crynodeb

13:00 - 13:00
Cloi

 

End

Speakers

Darryl Williams Assistant Headteacher, Wellbeing, Monmouth Comprehensive School

Read profile

Andy Williams External Consultant and Former Deputy Headteacher, Monmouth Comprehensive School

Read profile


Venue details

Radisson Blu Hotel Cardiff Meridian Gate, Bute Terrace, Cardiff, Wales CF10 2FL

Venue website

Radisson Blu Hotel Cardiff

Speakers
X Close