Telerau ac Amodau

Digwyddiadau Senedd Insight – Telerau ac Amodau

Telerau ac Amodau

Bu sylw’r cleient yn cael ei atynnu at gymal 8 yn enwedig.

1. Dehongliad

1. Diffiniau: Mae’r diffiniau isod yn berthnasol yn yr amodau yma:

Diwrnod Busnes: diwrnod (heblaw am ddydd Sadwrn, dydd Sul neu ŵyl banc) pan mae banciau yn Llundain ar agor am fusnes.

Ffioedd: y ffioedd yn daladwy gan y cleient am gyflenwi'r gwasanaethau yn gytûn a chymal 5.

Dyddiad Cychwyn: gyda’i ystyr wedi ei osod allan yn gymal 2.2.

Amodau: y telerau ac amodau yma diwygiwyd o bryd i bryd yn gytûn a chymal 11.8.

Contract: y contract rhwng Senedd Insight a'r Cleient gyda chyflenwad y Gwasanaethau yn unol gyda’r amodau yma.

Cleient: y person neu cwmni sydd yn prynu Gwasanaethau gan Senedd Insight.

Deilliannau: yr hyfforddiant, marchnata, a gwasanaethau digwyddiadau neu seminarau wedi ei ddarparu gan Senedd Insight i’r Cleient.


Hawliau Eiddo Deallusol: pob patent, hawliau i ddyfeisiau, modeli gyfleustodau, hawliau hawlfraint a hawliau cysylltiedig, marciau gwasanaethol, masnach, enwau busnes a pharth, hawliau mewn gwisg fasnachol, hawliau i ewyllys da neu i erlyn am beri coel, hawliau cystadlaethol annheg, hawliau i gynlluniau, hawliau i feddalwedd cyfrifiadurol, hawliau cronfeydd data, hawliau topograffi, hawliau moesol, hawliau i wybodaeth gyfrinachol, (yn cynnwys cyfrinachedd masnachol) ac unrhyw hawl eiddo deallusol arall, ym mhob ystyr unai wedi ei gofrestru neu beidio ag yn cynnwys oll ceisiadau, adnewyddiadau neu estyniadau am yr hawliau uchod, a pob hawl tebyg neu gywerth neu ffyrdd o amddiffyn unrhywle yn y byd.

Archeb: archebiad gwasanaethau'r Cleient wedi’i osod allan ar ffurflen archeb y Cleient.


Gwasanaethau: y gwasanaethau, yn cynnwys y deiliannau, wedi ei gyflenwi gan Senedd Insight i’r Cleient fel y mae wedi ei osod allan yn y Manyleb, ond yn amodol ar y telerau hyn.

Manyleb: y disgrifiad neu fanyleb o’r Gwasanaethau wedi ei ddarparu mewn ysgrifen gan Senedd Insight i’r Cleient, neu ar gael i fwcio fel hyfforddiant, digwyddiad neu gynhadledd ar wefan GK Learning neu rhywle arall mewn math o gyfryngau eraill, ym mhob achos lle mae ffasiwn ddisgrifiad yn gynigiad o Wasanaethau wedi ei wneud i dderbyn.


Senedd Insight: mae Senedd Insight yn ranbarth o’r Knowledge Exchange Group Limited wedi ei gofrestru yng Nghymru a Lloegr gyda rhif cwmni 08808447 o 1 Northumberland Avenue, London, WC2N 5BW


Deunyddiau Senedd Insight: yn golygu holl ddeunyddiau, offer, dogfennau ac eiddo arall Senedd Insight.


2. Strwythur. O dan yr amodau yma, mae’r rheolau isod yn berthnasol:

a. mae person yn cynnwys person naturiol, cyrff anghorfforedig neu gorfforaethol (nail neu’r llall yn cael personoliaeth gyfreithiol ar wahân);

b. geirda i barti yn cynnwys olynwyr neu aseiniaid caniataol;

c. mae geirda i statud neu ddarpariaeth statudol yn eirda i ffasiwn statud neu ddarpariaeth statudol fel y mae wedi ei ddiwygio neu ei ail-actio. Mae geirda i statud neu ddarpariaeth statudol yn cynnwys unrhyw is-ddeddfwriaeth wedi ei wneud o dan y statud neu ddarpariaeth statudol hwnnw, fel ei ddiwygio neu ei ail-actio;

ch. dylai unrhyw ymadroddiad wedi ei gyflwyno gan y termau yn cynnwys, mewn ffyrdd penodol neu unrhyw fynegiad tebyg, gael ei ddehongli yn enghreifftiol a byddai ddim yn terfyn ystyr y geirfa flaenorol o dan y termau hynny; ac

d. mae geirda i ysgrifen neu gwaith ysgrifenedig yn cynnwys ffacs ac e-byst.

2. Sail y contract

1. Mae'r Archeb yn golygu archeb gan y Cleient i brynu Gwasanaethau yn unol â’r Amodau yma.

2. Bydd yr Archeb mond yn cael ei dderbyn pan mae Senedd Insight yn dosbarthu derbyniad ysgrifenedig o’r Archeb, lle ar y pwynt yma byddai dyddiad y Contract yn do di fodolaeth. (Dyddiad Cychwyn).


3. Byddai Cansliad yr Archeb ddim ond yn cael ei wneud fyny o 30 diwrnod cyn dyddiad y digwyddiad ar ôl taliad o ffi canslo o £195 +TAW i bob cynrychiolydd. Dyle'r Cleient dalu'r cyfanswm cyfan am gansliad hwyrach neu ddiffyg presenoldeb.


4. Gellir cynrychiolwyr gael ei dirprwyo am ddim cost ychwanegol os ellir hysbysu mewn ysgrifen i info@westminsterinsight.com drwy ddatgan enw a dyddiad y digwyddiad, yr enwau gwreiddiol a dirprwy, teitlau swydd, e-byst a rhif ffôn y drefniadaeth.


5. Rhaid i ofynion deiet a mynediad arbennig gael ei hysbysu i info@westminsterinsight.com mewn ysgrifen o leiaf 30 diwrnod o flaen llaw. Bydd cyfarwyddiadau uno yn cael ei anfon allan dim hwyrach na 7 diwrnod cyn dyddiad y digwyddiad. Mewn achlysur hen dderbyniad galwch 0845 647 7000 os gwelwch yn dda.


6. Mae Senedd Insight gyda’r hawl i newid agenda neu ddyddiad digwyddiad heb rybudd.

7. Tydi Senedd Insight ddim yn warant bod unrhyw gwrs yn gymwys mewn boddhad o unrhyw ofyniad llywodraethol neu reoleiddiol, yn cynnwys ond ddim wedi ei gyfyngu i unrhyw ofyniad statws visa mewnfudo.

8. Mae'r Contract yn gytundeb cyfan rhwng y partïon. Bydd y Cleient yn gwybod fod nhw heb ddibynnu ar unrhyw ddatganiad, addewid neu gynrychiolaeth wedi ei wneud, ei roi gan neu wedi ei weithredu ar ran Senedd Insight sydd ddim wedi ei ysgrifennu yn y Contract.


9. Byddai unrhyw samplau, lluniadau, mater disgrifiol neu hysbysebiad wedi ei wneud gan Senedd Insight, ac mae unrhyw ddisgrifiadau neu luniadau wedi ei gynnwys ar gatalogau gwefanol neu lyfrynnau Senedd Insight, wedi ei gyhoeddi am yr unig bwrpas o roi syniad bras o’r Gwasanaethau wedi ei disgrifio ynddynt. Byddent nhw ddim yn ffurfio rhan o’r Contract neu gael unrhyw orfodaeth contract.

10. Mae’r Amodau yma yn berthnasol i’r Contract am y gwaharddiad o unrhyw dermau mae’r Cleient yn gobeithio i osod neu gorffori, neu yn ymhlyg o fasnach, arfer, neu gwrs o ddeliad.

11. Bydd unrhyw ddyfyniad wedi ei roi gan Senedd Insight ddim yn golygu offer, ac mae mond yn ddilys am 20 Diwrnod Busnes o’r dyddiad dyroddi.

3. Cyflenwi Gwasanaethau

1. Mae Senedd Insight yn gyfrifol o gyflenwi'r Gwasanaethau i’r Cleient yn gytûn a’r Fanyleb gyda phob mater ond o dan amodau all newid o dan y termau hyn.


2. Bydd Senedd Insight yn gwneud pob ymdrech rhesymol i gwrdd â dyddiadau perfformio sydd wedi’i benodi i’w gwblhau, ond byddai unrhyw ddyddiadau yn amcangyfrifon yn unig a byddai amser ddim yn flaenoriaeth i berfformio'r Gwasanaethau.

3. Mae Senedd Insight gyda’r hawl i wneud unrhyw newidiadau i’r Gwasanaethau, a byddai Senedd Insight yn rhoi gwybod i’r Cleient mewn achos fel hyn os mae’r newidiadau yn faterol.

4. Mae Senedd Insight yn warant i’r Cleient fod y Gwasanaethau am gael ei ddarparu yn defnyddio sgil a gofal rhesymol.

4. Rhwymedigaethau’r Cleient

1. Bydd y Cleient yn:

a. sicrhau fod y termau o’r Archeb ac unrhyw wybodaeth sydd ynddo yn y Fanyleb yn gyflawn ac yn gywir;

b. cydweithio gyda Senedd Insight ym mhob mater yn gysylltiedig â’r Gwasanaethau; ac

c. darparu Senedd Insight gyda gwybodaeth a deunyddiau bydd Senedd Insight angen mewn rheswm ar gyfer cyflenwad y Gwasanaethau, ac i sicrhau fod y wybodaeth honno yn gywir ym mhob agwedd faterol.

2. Os mae perfformiad Senedd Insight o’i unrhyw rwymedigaeth o dan y Contract yn cael ei atal neu ei oedi gan unrhyw act neu adwaith gan y Cleient neu fethiant gan y Cleient i berfformio unrhyw rwymedigaeth berthnasol (Rhagosodiad Cleient):

a. Bu Senedd Insight heb gyfyngu ei hawliau eraill neu rwymedi cael yr hawl i wahardd perfformio'r Gwasanaethau nes mae’r Cleient yn rhwymed y Rhagosodiad Cleient, a byddai’n dibynnu ar y Rhagosodiad Cleient i liniaru rhag perfformio unrhyw o’i rhwymedigaethau i’r graddau lle bu’r Rhagosodiad Cleient yn atal neu oedi perfformiad Senedd Insight o unrhyw un o’i rhwymedigaethau;

b. Bu Senedd Insight ddim yn atebol i unrhyw gostau neu golled ariannol sydd yn cael ei gynnal gan y Cleient yn uniongyrchol neu anuniongyrchol o fethiant neu oediad Senedd Insight i berfformio unrhyw un o’i rhwymedigaethau fel y mae wedi ei gosod yn gymal 4.2; ac

c. Fydd y Cleient yn ad-dalu Senedd Insight ar alw ysgrifenedig ar gyfer unrhyw gostau neu golled arianno sydd wedi dod yn uniongyrchol neu anuniongyrchol gan Ragosodiad y Cleient.

5. Taliadau

1. Bydd y Cleient yn:

a. Bydd y Taliadau am y Gwasanaethau yn cael ei gytuno yn y Fanyleb.

b. Bydd Senedd Insight gyda’r hawl i godi tal y Cleient ar gyfer unrhyw dreuliau rhesymol gan yr unigolion mae Senedd Insight gydag cyllystiad gyda’r Gwasanaethau yn cynnwys, ond ddim yn gyfyngedig o, costau trafeilio, costau gwestai, cynhaliaethau neu debyg, ac ar gyfer costau'r gwasanaethau wedi ei ddarparu gan drydydd barti sydd angen Senedd Insight i gyflawni'r Gwasanaethau yn llwyddiannus, yn cynnwys cyfran o gost lleoliad wedi ei drefnu gan Senedd Insight, ac ar gyfer unrhyw gostau ar gyfer deunyddiau.

2. Byddai Senedd Insight yn anfon anfoneb i’r Cleient yn flaenorol o ddarparu'r Gwasanaethau.

3. Byddai'r Cleient yn talu pob anfoneb wedi ei anfon gan Senedd Insight yn flaenorol o ddarparu'r Gwasanaethau a dim hwyrach na:

a. 14 diwrnod o ddyddiad yr anfoneb ac mewn unrhyw achlysur cyn dyddiad y cwrs; ac

b. yn gyflawn a’i glirio i gyfrif banc wedi ei nomineiddio mewn ysgrifen gan Senedd Insight, ac

c. byddai amser y taliad yn flaenoriaeth i’r Contract.

4. Mae pob swm taladwy gan y Cleient o dan y Contract yn symiau allgynhwysol mewn llinell i werth treth ychwanegol sydd yn daladwy ar y pryd hwnnw (TAW). Lle bu unrhyw gyflenwad trethadwy am ddibenion TAW yn cael ei wneud o dan y Contract gan Senedd Insight i’r Cleient, bydd y Cleient, ar ôl anfoneb TAW dilys gan Senedd Insight, dalu Senedd Insight y costau ychwanegol mewn llinell a TAW sydd yn daladwy ar gyflenwad y Gwasanaethau'r un amser a’r taliad sydd yn ddyledus am gyflenwad y Gwasanaethau.

5. Heb gyfyngu unrhyw hawl neu rhwymed o Senedd Insight, os bu’r Cleient yn methu gwneud unrhyw daliad sy’n ddyledus i Senedd Insight o dan y Contract erbyn y dyddiad talu (Dyddiad Dyledus), mae Senedd Insight gyda’r hawl i godi tal llog ar y swm hwyr ar gyfradd o 4% y flwyddyn uwchben cyfradd sylfaenol bresennol Barclays Bank Plc sydd yn cronni yn ddyddiol o’r Dyddiad Dyledus tan y dyddiad o daliad y swm hwyr, unai cyn neu ar ôl dedfryd, ac yn compowndio yn chwarterol.

6. Bydd y Cleient yn talu'r holl swm sydd yn ddyledus o dan y Contract yn llawn heb unrhyw ddidyniad neu atal heblaw yng nghyd-destun y gyfraith a byddai'r Cleient ddim gyda'r hawl i honni unrhyw gredyd, setio ymlaen neu gwrth-hawlio yn erbyn Senedd Insight i gyfiawnhau atal taliadau o unrhyw swm, unai yn llawn neu yn rhannol. Gelli’r Senedd Insight, heb gyfyngu ei hawliau, setio ymlaen unrhyw swm sydd yn ddyled iddynt gan y Cleient yn erbyn unrhyw swm sydd yn daladwy gan Senedd Insight i’r Cleient.

6. Hawliau eiddo deallusol

1. Bu holl hawliau eiddo deallusol o fewn, yn dod o, neu mewn cysylltiad gyda’r Gwasanaethau yn berchen i Senedd Insight.

2. Mae’r Cleient yn deall fod, o ran hawliau eiddo deallusol i unrhyw drydydd parti, mae deunydd y Cleient o unrhyw hawliau eiddo deallusol o dan yr amod bod Senedd Insight yn cael trwydded ysgrifenedig gan y trwyddedydd perthnasol ar dermau sydd yn rhoi hawl i Senedd Insight drwyddedu'r hawliau hynny i’r Cleient.

3. Mae Deunyddiau Senedd Insight ar gyfer cynrychiolwyr unigol lle mae Senedd Insight wedi talu am hyfforddiant, a dylai ddim cael ei gopïo, defnyddio, neu eu gwaredu heb ganiatâd gan Senedd Insight, a dylai ddim cael ei ddefnyddio i hyfforddi unrhyw un nad yw’n gleient neu trydydd parti neu bobl sydd ddim yn mynychu yn digwyddiadau hyfforddiant GK Learning, heb ganiatâd ysgrifenedig gan Senedd Insight.

4. Mae Deunyddiau Senedd Insight yn eiddo Senedd Insight yn unig.

7. Cyfrinachedd

Bydd y Cleient (Parti Derbyniol) yn cadw oll gwybodaeth dechnegol a masnachol yn gyfrinachol, yn cynnwys manylebion, dyfeisiadau, prosesau neu fentrau o fewn natur gyfrinachol ac wedi ei ddatgelu i’r Parti Derbyniol gan Senedd Insight (Parti Datgelu), ei weithwyr, gweithredwyr neu isgontractwyr, ac unrhyw wybodaeth gyfrinachol i’w wneud a busnes, cynnyrch neu wasanaethau'r Parti Datgelu lle mae’r Parti Datgelu yn gallu cael. Fydd y Parti Derbyniol yn cyfyngu datgelu gwybodaeth gyfrinachol i’w gweithwyr, gweithredwyr neu isgontractwyr ar gyfer pwrpas o ryddhau rhwymedigaethau'r Parti Derbyniol o dan y Contract, a byddai yn sicrhau fod gweithwyr, gweithredwyr neu isgontractwyr yn amodol ar y cyfrinachedd o’r rheiny sydd yn rhwymo'r Parti Derbyniol. Byddai cymal 7 yn goroesi terfyniad y Contract.

8. Cyfyngiad ar atebolrwydd: DYLAI SYLW’R CLEIENT GAEL EI ATYNNU AT Y CYMAL YMA YN ENWEDIG

1. Ni ddylai unrhywbeth yn yr Amodau yma gyfyngu neu eithrio atebolrwydd Senedd Insight ar:

a. marwolaeth neu anaf personol wedi ei achosi gan ei esgeulustod, neu esgeulustod ei weithwyr, gweithredwyr neu isgontractwyr;

b. twyll neu gamliwio twyllodrus; neu

c. toriad y termau ymhlyg ac adran 2 o’r Ddeddf Cyflenwad Nwyddau a Gwasanaethau 1982 (teitl a meddiant distaw).

2. Yn amodol ar gymal 8.1:

a. Bydd Senedd Insight ddim yn atebol i’r Cleient, unai mewn contract, camwedd (yn cynnwys esgeulustod) toriad o ddyletswydd statudol, ar gyfer unrhyw golled o elw, neu unrhyw golled anuniongyrchol neu ôl-ddilynol sydd yn codi neu mewn cysylltiad gyda’r Contract; ac

b. Fydd atebolrwydd cyfan Senedd Insight i’r Cleient mewn llinell i bob colled arall sydd yn codi neu mewn cysylltiad gyda’r Contract, unai mewn contract, camwedd (yn cynnwys esgeulustod), toriad o ddyletswydd statudol neu arall, ddim am fod yn fwy na’r swm talwyd gan y Cleient am y Gwasanaethau o dan y Contract.

3. Heblaw am beth sydd wedi ei drefnu yn yr Amodau hyn, mae pob gwarant, amod a therm arall ymhlyg a statud neu gyfraith gyffredin yn, i’r maint mwyaf a hawlir o fewn y gyfraith, wedi ei eithriadu o’r Contract.

4. Byddai cymal 8 yn goroesi terfyniad y Contract.


9. Terfyniad

1. Heb ragfarn i unrhyw hawl sydd wedi cronni o dan y cytundeb yma neu unrhyw un o’i hawliau, gellir Senedd Insight derfyn y cytundeb heb atebolrwydd i’r Cleient yn syth (neu yn dilyn cyfnod rybudd a welir yn addas) trwy roi rhybudd ysgrifenedig i’r Cleient os:

a. mae’r Cleient yn methu talu unrhyw swm dyledus o dan y cytundeb yma ar y dyddiad taliad ac arhosir yn rhagosodiad dim llai na 7 diwrnod ar ôl cael rhybudd ysgrifenedig i wneud y taliad; neu

b. mae’r Cleient yn traddodi toriad deunyddiol o unrhyw derm deunyddiol i’r cytundeb yma (heblaw am fethiant i dalu unrhyw swm sydd yn ddyledus o dan y cytundeb yma) ac (os ydi'r toriad yma yn adferol) yn methu adfer y toriad yma o fewn 14 diwrnod ar ôl cael rhybudd ysgrifenedig i wneud hynny; neu

c. mae’r Cleient yn torri'r termau o’r cytundeb yma tro ar ôl tro mewn ffordd i gyfiawnhau barn fod ei ymddygiad yn anghyson gyda’r bwriad neu’r gallu i roi effaith i dermau'r cytundeb yma; neu

ch. mae’r Cleient yn atal, neu yn bygwth i atal, taliad ei dyledion neu fethu talu ei dyledion oherwydd bydden yn disgyn trwodd neu yn cyfaddef ei anallu i dalu ei dyledion neu (fel cwmni) tybir eu bod methu talu eu dyled o fewn ystyr adran 123 o’r Ddeddf Ansolfedd 1986 NEU (fel person dynnol) tybir eu bod methu talu eu dyled neu heb unrhyw obaith rhesymol o wneud, mewn unrhyw achos, o fewn ystyr adran 268 o’r Ddeddf Ansolfedd 1986 neu (fel partneriaeth) gydag unrhyw bartner lle bu’r uchod yn berthnasol; neu

d. mae’r Cleient yn dechrau trafodaethau gydag unrhyw gredydwyr yn eu dosbarth gyda’r bwriad i aildrefnu unrhyw o’i ddyledion, neu yn gwneud cynnig am neu yn mynd mewn i unrhyw gyfaddawd neu drefniant gyda’i gredydwyr heblaw am yr unig bwrpas i gynllunio cyfuniad diddyled o’r Cleient gydag un neu nifer o gwmnïau eraill neu adluniad diddyled y Cleient; neu

dd. mae deiseb yn cael ei ffeilio, mae rhybudd yn cael ei roi, mae datrysiad yn cael ei basio, neu mae archeb yn cael ei wneud, mewn cysylltiad gyda dod a’r Cleient yn dirwyn i ben heblaw am yr unig bwrpas i gynllunio cyfuniad diddyled o’r Cleient gydag un neu nifer o gwmnïau eraill neu adluniad diddyled y Cleient; neu

e. mae cais yn cael ei wneud i’r cwrt, neu mae archeb yn cael ei wneud, am benodiad o weinyddwr neu os mae rhybudd o fwriad i benodi gweinyddwr yn cael ei roi neu os mae gweinyddwr yn cael ei benodi dros y Cleient; neu

f. mae taliad arnawf dros yr asedau o’r Cleient wedi rhoi hawl i apwyntio neu wedi apwyntio derbynnydd gweinyddol; neu

ff. mae person yn cael yr hawl i apwyntio derbynnydd dros asedau'r Cleient neu mae derbynnydd yn cael ei apwyntio dros asedau'r Cleient; neu

g. mae'r Cleient, fel unigolyn, yn destun o ddeiseb methdaliad neu orchymyn llys; neu

ng. mae credydwr neu lyffethair o’r Cleient yn cydio neu yn cymryd meddiant o, neu atafael, gweithredu, atafaeliad neu unrhyw broses tebyg yn ardoll neu eu gorfodi neu ei siwio yn erbyn, yn llawn neu yn rhannol o’i asedau a bod ymlyniad neu broses ddim yn cael ei ryddhau o fewn 14 diwrnod; neu

h. bod unrhyw ddigwyddiad neu achos llys yn digwydd, mewn llinell gyda’r Cleient mewn unrhyw awdurdodaeth mae’n rhan ohono sydd yn cael effaith cyfwerth neu debyg i unrhyw un o’r digwyddiadau o gymal 9.1(ch) i gymal 9.1(ng) (cynhwysol); neu

i. mae’r Cleient yn diarddel neu derfynu, neu yn bygwth i ddiarddel neu derfynu, i barhau ei busnes yn llawn neu yn rhannol;

j. mae’r Cleient, fel unigolyn, yn marw neu, gyda salwch neu analluogrwydd wrth reswm (unai meddyliol neu ffisegol) methu ymdopi eu materion, neu yn cael ei derbyn i mewn i unrhyw ddeddfwriaeth iechyd meddwl; neu

l. yn ganlyniad o unrhyw act neu hepgor gan y Cleient, mae’r parti yn ystyried wrth reswm fod delwedd neu enw da'r parti wedi cael ei, neu yn debygol o fod wedi ei, (os bysa’r toriad yn cael ei ailadrodd), effeithio mewn ffordd negyddol.

2. Heb gyfyngu unrhyw un o’i hawliau, gellir Senedd Insight derfynu'r Contract ar unwaith drwy roi rhybudd ysgrifenedig i’r Cleient os mae’r Cleient yn methu talu unrhyw swm sydd yn ddyled o dan y Contract ar y dyddiad talu.


3. Heb gyfyngu unrhyw un o’i hawliau, mae Senedd Insight gyda’r hawl i atal darpariaeth y Gwasanaethau o dan y Contract neu unrhyw gontract arall rhwng y Cleient a Senedd Insight os mae’r Cleient yn rhan o unrhyw o’r digwyddiadau o gymal 9.1(b) i gymal 9.1(h), neu mae Senedd Insight yn credu wrth reswm fod y Cleient am fod yn rhan o unrhyw un ohonynt, neu os mae’r Cleient yn methu talu unrhyw swm sydd yn ddyled o dan y Contract ar y dyddiad talu.


10. Canlyniadau terfyniad

Ar derfyniad y Contract am unrhyw reswm:


a. bydd y Cleient yn talu Senedd Insight ac oll swm rhagorol anfonebau a llog Senedd Insight ar unwaith ac, mewn llinell a’r Gwasanaethau wedi ei gyflenwi sydd heb anfoneb wedi ei gyflwyno, bydd Senedd Insight yn cyflwyno anfoneb, fydd wedi cael ei dalu gan y Cleient ar unwaith ar ôl derbyn;

b. bydd y Cleient yn dychwelyd Deunyddiau Senedd Insight ac unrhyw Ddeilliannau sydd heb gael eu talu yn llawn, yn cynnwys copïau ar unrhyw gyfryngau. Os mae’r Cleient yn methu gwneud hyn, gellir Senedd Insight mynd mewn i adeilad y Cleient a chymryd meddiant ohonynt. Nes maent wedi dychwelyd y nwyddau, mae’r Cleient yn hollol gyfrifol am ddiogelwch y deunyddiau a byddent ddim yn eu defnyddio am unrhyw bwrpas sydd ddim yn gysylltiedig â’r Contract;


c. bydd hawliau cronedig, rhwymedigaethau ac atebolrwydd y partïon ar derfyniad ddim yn cael ei effeithio, gan gynnwys yr hawl i geisio iawndaliadau mewn llinell o unrhyw doriad o’r Contract oedd yn bodoli cyn neu ar y pryd o’r dyddiad terfyn; ac

ch. Mae cymalau sydd yn uniongyrchol neu mewn goblygiad yn cael effaith ar ôl terfyniad am barhau yn gyflawn ac mewn effaith.

11. Cyffredinol

1. Force majeure:


a. Ar gyfer pwrpas y Contract yma, mae Digwyddiad Force Majeure yn golygu digwyddiad tu hwnt i reolaeth resymol Senedd Insight yn cynnwys ond heb ei gyfyngu i streiciau, cau allan neu unrhyw anghydfodau diwylliannol (sydd yn cynnwys gweithlu Senedd Insight ac unrhyw barti arall), methiant gwasanaeth cyhoeddus neu rwydwaith trafnidiaeth, gweithred Duw, rhyfel, terfysg, cynnwrf sifil, difrod maleisus, cydymffurfiad gydag unrhyw ddeddf neu orchymyn llywodraethol, rheolaeth, rheoliad neu gyfeiriad, damwain, methiant o weithfeydd neu beirianwaith, tan, llifogydd, storm neu ddiffyg cyflenwyr neu isgontractwyr.

b. Bydd Senedd Insight ddim yn atebol i’r Cleient fel canlyniad o unrhyw oediad neu fethiant i berfformio eu rhwymedigaethau o dan y Contract yma fel canlyniad o Ddigwyddiad Force Majeure.

c. Os ydi’r Digwyddiad Force Majeure yn atal Senedd Insight rhag darparu unrhyw un o’i Wasanaethau am gyfnod hirach nag 6 wythnos, mae Senedd Insight, heb gyfyngu ei hawliau eraill, gyda’r hawl i derfynu'r Contract yma ar unwaith drwy roi rhybudd ysgrifenedig i’r Cleient.

2. Aseiniad ac is-gontractio:

a. Gellir Senedd Insight ar unrhyw amser aseinio, trosglwyddo, godi tal, is-gontractio neu ddelio mewn unrhyw ffordd arall gyda rhai neu bob hawl o dan y Contract a gellir is-gontractio neu ddirprwy mewn unrhyw ffordd rhai neu bob un o’i rhwymedigaethau o dan y contract i unrhyw trydydd parti neu weithredwr.

b. Bydd y Cleient ddim, heb gael caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan Senedd Insight, aseinio, trosglwyddo, godi tal, is-gontractio neu ddelio mewn unrhyw ffordd arall gyda rhai neu bob hawl neu rwymedigaeth o dan y Contract.

3. Cyhoeddiadau:

a. Byddai unrhyw gyhoeddiad neu gyfathrebiad sydd angen cael ei roi i barti o dan neu mewn cysylltiad gyda'r Contract yma yn cael ei wneud mewn ysgrifen ac yn cael ei ddosbarthu gan y parti arall unai mewn person neu yn cael ei anfon gan bost dosbarth cyntaf rhagdaledig, dosbarthiad wedi ei recordio neu gan gludwr masnachol, yn ei swyddfa gofrestredig (os mae cwmni) neu (mewn unrhyw achos arall) ei brif fan busnes, neu wedi ei anfon drwy ffacs i brif rif ffacs y parti arall.

b. Ystyrir fod cyhoeddiad neu gyfathrebiad wedi ei dderbyn os caiff ei ddanfon yn bersonol, pan fu wedi cael ei adael yn y cyfeiriad uchod neu, os cafodd ei anfon drwy bost dosbarth cyntaf rhagdaledig neu ddosbarthiad wedi ei recordio, am 9.00am ar yr ail Ddiwrnod Busnes ar ôl postio, neu os caiff ei anfon trwy gludwr masnachol, ar y dyddiad ac ar yr amser caiff derbynneb danfon y cludwr ei llofnodi, neu os caiff eu hanfon drwy ffacs, ar y Diwrnod Busnes nesaf ar ôl ei drosglwyddo.

c. Ni fydd y cymal 11.3 hwn yn berthnasol i gyflwyno unrhyw achos neu ddogfen arall mewn unrhyw achos cyfreithiol. Ar bwrpas y cymal yma, ni fydd “ysgrifen” yn cynnwys e-byst ac, er mwyn osgoi amheuaeth, ni chaiff cyhoeddiad o dan y Contract yma ei gyflwyno yn ddilys os caiff ei anfon trwy e-bost.


4. Hawlildiad:


a. Mae unrhyw hawlildiad o dan y Contract ddim ond yn effeithiol os mae wedi ei gofnodi mewn ysgrifen, a dylai ddim cael ei gysidro yn hawlildiad o unrhyw doriad neu fethiant dilynol. Ni fydd unrhyw oediad neu fethiant gan barti sydd yn ymarfer unrhyw hawl i dal y Contract neu yn ôl y gyfraith yn sefydlu hawlildiad o hwnnw neu unrhyw hawl arall, nag gwahardd neu atal ymarfer pellach. Ni fydd unrhyw ymarfer unigol neu rannol o’r hawl atal neu wahardd ymarfer pellach o’r hawliau eraill.


b. Os na chaiff ei ddarparu fel arall, mae hawliau sydd yn codi o dan y Contract yn gronnus, ac nid ydynt yn eithrio hawliau a ddarperir gan y gyfraith.


5. Holltiad:

a. Os mae cwrt neu unrhyw awdurdod cymwys yn darganfod fod unrhyw ddarpariaeth o’r Contract (neu ran o unrhyw ddarpariaeth) yn annilys, anghyfreithlon neu anorfodadwy, mae’r ddarpariaeth neu rhan-ddarpariaeth hwnnw yn, i’r graddau sydd yn ofynnol, yn cael ei ystyried wedi’i dileu, ni effeithir ar ddilysrwydd a gorfodadwyedd darpariaethau eraill y Contract.


b. Pe byddai unrhyw ddarpariaeth annilys, anorfodadwy neu anghyfreithlon o'r Contract yn ddilys, yn orfodadwy ac yn gyfreithlon pe bai peth ohono'n cael ei ddileu, bydd y ddarpariaeth yn gymwys gyda'r addasiad lleiaf sydd ei angen i'w gwneud yn gyfreithiol, yn ddilys ac yn orfodadwy.


6. Dim partneriaeth:

Does dim byd yn y Contract yn bwriadu, neu gael ei gysidro felly, yn ffurfio partneriaeth neu fater ar y cyd o unrhyw fath rhwng unrhyw un o’r partïon, nac yn gyfystyr ag unrhyw barti yn asiant i barti arall i unrhyw bwrpas. Ni fydd gan unrhyw barti awdurdod i weithredu fel asiant i'r parti arall, neu i rwymo mewn unrhyw ffordd.


7. Trydydd parti:

Fydd person sydd ddim yn barti i’r Contract ddim gyda hawliau o dan neu mewn cysylltiad gyda’r Contract.


8. Amrywiad:

Heblaw am beth sydd wedi ei gosod allan yn yr Amodau yma, mae unrhyw amrywiaeth, yn cynnwys unrhyw gyflwyniad o dermau ac amodau ychwanegol i’r Contract, ddim ond yn rhwymol pan fydded yn gytûn mewn ysgrifen ac wedi ei llofnodi gan Senedd Insight.


9. Awdurdodaeth a'r gyfraith lywodraethol:

Mae’r Contract yma, ac unrhyw anghydfod neu hawliad sydd yn codi neu mewn cysylltiad gyda’r Contract neu eu pwnc neu ei ffurfiad (gan gynnwys anghydfodau neu hawliadau nad ydynt yn gontractau), yn cael ei lywodraethu gan y gyfraith yn Lloegr, ac mae’r partïon yn ddi-alw’n ôl i awdurdodaeth y llysoedd yng Nghymru a Lloegr.


12. DATA PERSONOL

Trwy gytuno gyda'r termau yma rydych yn rhoi caniatâd i ni brosesu data personol (yn cynnwys data personol sensitif) rydym yn casglu ganddoch chi ac yn ei ddefnyddio ar gyfer y cwmnïau cysylltiedig yn ein grŵp i farchnata ein heiddo a gwasanaethau i chi. Anfonwch unrhyw gwestiynau, sylwadau a cheisiadau ynglŷn ag ein harferion prosesu data i info@westminsterinsight.com os gwelwch yn dda.

Senedd Insight